Kodeks postępowania

wspólnie.eu to bezstronna platforma społecznościowa Parlamentu Europejskiego niezależna od wszelkich partii czy ideologii politycznych. Celem platformy wspólnie.eu jest promowanie demokratycznego zaangażowania w sprawy Unii Europejskiej. Parlament Europejski jako instytucja nie popiera żadnej konkretnej partii politycznej czy posłów do Parlamentu Europejskiego.

Niniejszy kodeks postępowania określa zasady, jakimi kieruje się platforma wspólnie.eu. Uczestnictwo w działaniach platformy jest dobrowolne i nie powinno być wykorzystywane do realizacji jakichkolwiek interesów gospodarczych bądź prywatnych.

Definicję użytkowników wspólnie.eu podano w warunkach korzystania z platformy. Do przestrzegania tego kodeksu postępowania zobowiązani są wszyscy zarejestrowani użytkownicy i organizacje. Do użytkowników i organizacji współtworzących mają zastosowanie specjalne warunki.

Rejestrując się na platformie wspólnie.eu, użytkownicy i organizacje zobowiązują się nie wyrażać poglądów, udostępniać treści ani organizować wydarzeń, które:

 • są sprzeczne z takimi wartościami Unii Europejskiej, jak godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) ;

 • naruszają prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

 • prowadzą do dyskryminacji ze względu na wygląd, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, płeć, kulturę lub miejsce urodzenia, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, zgodnie z art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) lub są obraźliwe pod tymi względami;

 • popierają konkretną partię polityczną lub kandydata;

 • podżegają do przemocy wobec innych osób lub do ich napastowania;

 • mają charakter pornograficzny lub odsyłają do materiałów lub stron pornograficznych;

 • promują lub ułatwiają nielegalną działalność;

 • łamią obowiązujące prawo, są nienawistne, celowo nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

Bardziej aktywne zaangażowanie w działalność platformy wspólnie.eu oznacza, że wszyscy użytkownicy współtworzący i organizacje współtworzące zobowiązują się do:

 • wnoszenia na wspólnie.eu konstruktywnych i konkretnych propozycji, które szanują opinie innych obywateli i organizacji;

 • promowania wydarzeń, które sprzyjają włączeniu społecznemu i są dostępne;

 • zachęcania do różnorodności w debatach przez aktywne wspieranie udziału obywateli ze wszystkich środowisk, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego, religii lub poziomu wykształcenia;

 • poszanowania wolności słowa przez umożliwienie wyrażania odmiennych opinii i propozycji – o ile nie są one nienawistne ani niezgodne z prawem;

 • sprzyjania transgranicznemu uczestnictwu obywateli oraz używania różnych języków UE zawsze, gdy jest to możliwe i stosowne;

 • zagwarantowania pełnej przejrzystości podczas relacjonowania debat i wydarzeń;

 • zapewnienia, by wszelkie informacje dotyczące tematów debaty przekazywane uczestnikom (np. materiały cyfrowe, drukowane lub audiowizualne) były dokładne, wiarygodne, dostępne i zawierały dające się wyśledzić odniesienia;

 • zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz z polityką prywatności platformy;

 • zapewnienia zgodności z warunkami korzystania, a w szczególności z postanowieniami dotyczącymi praw własności intelektualnej;

 • wykorzystywania logo Parlamentu Europejskiego zgodnie z warunkach korzystania do promowania swojego udziału w portalu wspólnie.eu.

Parlament Europejski zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od publikacji lub usunięcia z platformy treści, co do których stwierdzono, że naruszają niniejszy kodeks postępowania. Zastrzega sobie również prawo do uniemożliwienia dostępu do platformy lub odebrania go zarejestrowanym użytkownikom lub organizacjom, w przypadku których stwierdzono naruszenie zasad niniejszego kodeksu postępowania lub warunków korzystania z platformy.