Tegevuspõhimõtted

Üheskoos.eu on Euroopa Parlamendi loodud erapooletu platvorm, mis ei edenda ühegi konkreetse erakonna ega maailmavaate huve. Platvormi eesmärk on ergutada osalemist Euroopa Liidu demokraatlikes protsessides. Euroopa Parlament ei soosi seejuures ühtegi konkreetset erakonda ega ühtegi Euroopa Parlamendi liiget.

Tegevuspõhimõtetes on kirjas kõik platvormi üheskoos.eu tegevust mõjutavad printsiibid. Platvormi tegevuses osalemine on vabatahtlik ja seda ei tohiks kasutada äri- või erahuvides.

Platvormikasutajate eri kategooriad on määratletud tingimustega. Kasutustingimused kehtivad kõikidele platvormil konto teinud kasutajatele ja organisatsioonidele. Sisu loovatele kasutajatele ja organisatsioonidele kehtivad lisaks ka eritingimused.

Platvormil üheskoos.eu konto loonud kasutajad ja organisatsioonid lubavad, et nad ei väljenda seisukohti, jaga sisu ega korralda üritusi, mis:

 • on vastuolus Euroopa Liidu lepingu (artiklis 2 sätestatud väärtustega inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik, inimõiguste, sh vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine);

 • on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õiguste, vabaduste ja põhimõtetega;

 • diskrimineerivad ja/või solvavad inimesi välimuse, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse, veendumuste, soo, kultuuritausta, sünnikoha, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel ning on seega vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 10;

 • toetavad kindlat erakonda või kandidaati;

 • õhutavad vägivalda ja/või ahistamist;

 • on pornograafilise sisuga või sisaldavad linke pornograafilisele materjalile või veebisaitidele;

 • propageerivad või soodustavad ebaseaduslikku tegevust;

 • on ebaseaduslikud, õhutavad vaenu või on sihilikult valed või eksitavad.

Platvormil üheskoos.eu aktiivsemalt tegutsevad sisu loovad kasutajad ja organisatsioonid kohustuvad:

 • suhtuma lehel üheskoos.eu lugupidavalt ka teiste kodanike ja organisatsioonide arvamustesse, jagades ainult konstruktiivseid ja konkreetseid ettepanekuid;

 • hoolitsema selle eest, et nende üritused oleksid kaasavad ja kõigile juurdepääsetavad;

 • soodustama arutelude mitmekülgsust, toetades aktiivselt eri eluvaldkondade esindajate osalemist, sõltumata nende soost, seksuaalsest sättumusest, vanusest, sotsiaal-majanduslikust taustast, usutunnistusest või haridustasemest;

 • austama sõnavabadust ning kajastama erinevaid arvamusi ja ettepanekuid, tingimusel et need ei õhuta vaenu ega ole ebaseaduslikud;

 • soodustama kodanike piiriülest osalemist ja ELi eri keelte kasutamist igal võimalikul ja asjakohasel juhul;

 • tagama arutelude ja sündmuste kohta jagatava info täieliku läbipaistvuse;

 • tagama, et osalejatele aruteluteemade kohta jagatav mis tahes vormis teave (nt digitaal- või audiovisuaalmaterjal ja trükised) on täpne, usaldusväärne, leitav ja kontrollitavate viidetega;

 • tagama ELi andmekaitse-eeskirjade ja platvormi isikuandmete kaitse põhimõtete täitmise;

 • tagama kasutustingimuste ja eelkõige intellektuaalomandi õigusi käsitlevate sätete täitmise;

 • hoolitsema selle eest, et kui nad kasutavad platvormiga seotud tegevuse reklaamimiseks Euroopa Parlamendi logo, tehakse seda kooskõlas kõikide vastavate tingimustega.

Euroopa Parlament jätab endale õiguse tegevuspõhimõtetega vastuolus olevat sisu platvormil mitte avaldada ja sellise sisu platvormilt eemaldada. Lisaks on Euroopa Parlamendil õigus tegevuspõhimõtteid või kasutustingimusi rikkunud kasutajate ja organisatsioonide juurdepääs platvormile tühistada või keelata.